د افغان وګړو له بنسټیزو حقونو څخه څارنه – څلورمه څارنیزه دوره

July 19, 2017

دا د افغان وګړو له بنسټیزو یا اساسي حقونو څخه د څارنې پروژې(ARM) څلورم څارنیز راپور دی چې د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت په مالي لګښت چمتو شوی. د افغانستان د عامه څېړنو موسسه له ټولو هغو کسانو مننه کوي چې موافقه یې وکړه تر څو د دې راپور له پاره د معلوماتو په راټولولو کې ونډه واخلي

Research Fields:   Human Security Reports