د افغان وگړو له اساسي حقونو څارنه درېیمه څارنیزه دوره

January 1, 2017

دغه راپور د افغان وگړو له حقونو څخه د څارنې پروژې (ARM) درېیم څارنیز راپور دی. دغه راپور د ۲۰۱۶ کال په اپرېل او اگېست میاشتو کې د لومړي او دویم څارنیز راپورونو نه ورسته خپور شوی دی. د دغه راپور مالي لگښتونه د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکړل شوي دی. د افغانستان د عامه څېړنو موسسه له ټولو هغو کسانو نه د زړه له تله مننه کوي چې د دغه راپور د معلوماتو د راټولولو په پروسه کې د افغانستان د عامه مطالعاتو د کارمندانو سره مرکې ته حاضر شوی دي.

Research Fields:   Human Security Reports