د افغان وگړو له بنسټیزو حقونو څارنه دویم پړاو

October 2, 2016

دا د افغان وگړو له بنسټیزو حقونو څخه د څارنې پروژې دویم څارنیز راپور دی چې د ۲۰۱۶ کال په اپرېل میاشت کې د لومړي څارنیز راپور له خپرېدو وروسته د ۲۰۱۵ کال په ډسمبر میاشت کې خپریږي. دغه راپور د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت په مالي مرسته چمتو شوی. د افغانستان د عامه څېړنو موسسه له هغو ټولو کسانو مننه کوي چې د معلوماتو راټولولو په پروسه کې یې له گډون سره موافقه وکړه

Research Fields:   Human Security Reports